ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นางสาวมัณฑนา เพ็งสาย
ครู

นางหฤทยา สุขวรกิจวนิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกริชเพชร คล้ายพันธ์
ครู ชำนาญการ

นางถวิล ภพสมัย
ครู ชำนาญการ

นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเชิงชาย กุศลจิตกรณ์
ครู ชำนาญการ

นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์
ครู

นางณิชดาภา จอมจูล
ครู

นางสาวเพชรไพรินทร์ ศรีละบุตร
ครู