ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นายสมยศ สิงหกำ
ครู ชำนาญการ

นางอุทุมพร โพธิ์โส
ครู ชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ์ อุดมพงศ์พิพัฒน์
ครู

นางสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์
ครู

นายปิยะพงษ์ เพ็งจันทร์
ครู