ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นางสาวสิรินาถ จันทร์ศิริ
ครู

นางอนงค์ลักษณ์ สุรินทร์คำ
ครู ชำนาญการ

นางสุธี เส็งทอง
ครู ชำนาญการ

นางสาวณิชาภา จิระเสถียรพงศ์
ครู

นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน
ครู

นายยุทธศักดิ์ สว่างสมุทรชัย
ครู

นางสาวภริตา จิตชื่น
ครู