ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน

เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เพื่อรับผลความก้าวหน้าทางการเรียน (คะแนนก่อนกลางภาค+คะแนนสอบกลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียน 0, ร, มส, มผ เข้าโครงการการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง (Parental Involvement) เพื่อป้องกันการไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร

กำหนดการ
8.30 น.- 9.00 น. - ผู้ปกครองและนักเรียนพบผู้อำนวยการโรงเรียนและรับฟังผลการดำเนินงานด้านวัด ผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ลานมะฮอกกานี
9.00 น. - 10.00 น. - ผู้ปกครองเข้าพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลความก้าวหน้าทางการเรียน
10.00 น. - 12.30 น. - เฉพาะนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ลงทะเบียนเข้าพบครูผู้สอน บริเวณใต้อาคารไชยันต์

ทั้งนี้นักเรียนทุกคนขอให้มาเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับผู้ปกครองและแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดราชาธิวาส