ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้ดำเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำสืบเนื่องมาจาก   การมีผลการเรียน ๐, ร, มส และไม่ได้แก้ไขผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลโรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอนเรียนซ้ำระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ บัดนี้การเรียนซ้ำตามรายวิชาต่างๆ ได้เสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีนักเรียนที่ลงทะเบียนและมีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำ ตามรายละเอียดดังแนบ
 
อนึ่ง นักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำแล้วบางรายวิชา อาจยังมีบางรายวิชาที่ได้ผลการเรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ขอให้นักเรียนตรวจสอบกับงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริงานวิชาการ ของโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดท้ายประกาศเพิ่มเติม

http://www.thaischooldb.com/dl/files/20160428_070615.pdf